Vojens Ishockey Klub

 

Forside

Hvem er jeg

Scrapbog

Billeder

Kontakt

Links

Historien om Vojens Ishockey Klub. ( VIK ).

Skrevet af Jens Peder Hansen, 
Stifter og mangeårrig formand for VIK

( Det blev til 18 sider, som jeg håber i vil læse. Det er nemlig sjov læsning, og det er hans egne ord. Offentliggørelse af historien, må kun ske med min tilladelse.)


Det hele startede på Fuglesøen i Vojens i 1961. Det var dengang søen var islagt i flere dage, når vinteren var over os. Jeg købte mig et par ishockey- skøjter til 150,00 kr. og tog til søen for at prøve mine skøjtefærdigheder efter 15 års pause på skøjterne. Og der kom flere på isen for at få noget motion, deriblandt en del store drenge, som kom for at få nogle tips med hensyn til at bremse på skøjterne, hvordan man skulle stå, dreje, skøjte baglæns o.s.v.
Det endte med at jeg gik ned til boghandler P.J.Schmidt og købte bogen "Ishockey" af Ulf Sterner, så jeg selv fik lidt bedre kendskab til diverse øvelser.


Efter en tid begyndte drengene at komme med hjemmelavede ishockeystave, som var lavet i sløjdtimerne på skolen. Jeg selv gik ned til isenkræmmer Schøning og købte en "SHERWOOD" ishockeystok til den formidable pris af 28,50 kr. og en puck til 1,50 kr.. Nede på søen gjorde vi en isflage ren for at spille ishockey, men den plads fik vi ikke for os selv, så vi fortrak ned i den fjerneste ende af søen og gjorde en ny og større plads klar, så vi kunne komme i gang med at spille. 
I vinteren 1962/63 spurgte nogle af drengene om vi ikke kunne spille en kamp mod dem fra vesterbyen. Kampen blev arrangeret og blev vundet af østerbyen, der havde den fordel at have en voksen med på holdet nemlig målmanden. Det var her at nogle af klubbens kommende spillere var med på begge sider. På vesterbyens hold: Børge Gerber, Ole Eriksen, Carl Larsen, Benny Uldall og på Østerbyens hold: Jes Schmidt Petersen og Jens Peder Hansen.Drengene pressede nu på for at få lavet en ishockey klub. Men en ishockey klub baseret på naturis var ikke lige sagen. Vi vidste den gang ikke, at der fandtes ishockeyklubber med naturis i Herning, Viborg, Silkeborg, Horsens og senere Varde. Men så skete der noget. Brdr. Gram A/S, kølefabrikken i Vojens, manglede en skøjtebane i byen til fremvisning for deres kunder, da den nærmeste Brdr. Gram A/S byggede bane lå i Sverige. For øvrigt Nordens største. 
Firmaet ville forære byen en udendørs skøjtebane, som skulle være færdig efteråret 1963. Arbejdet blev påbegyndt efteråret 1962, og jeg fulgte det med stor interesse. Nu kunne vi godt starte en ishockey klub. Jeg kontaktede JIU's formand Kai Lassen, Herning angående spilleregler og evt. materiale til start af en ishockeyklub. Nogle dage senere fik jeg spilleregler, DIU-adresser, JIU-adresser, adresser på Jyske klubber samt en opfordring til at tilmelde en ishockeyklub fra Vojens, således at optagelse i Dansk Ishockey Union (DIU) og Jysk Ishockey Union (JIU) var i orden til sæson 1963/64. Lørdag den 5.jan 1963 startede jeg sammen med drengene på Fuglesøen en ishockey- klub. Drengene gav den navnet Vojens Ishockey Klub ( VIK ). Jeg lovede dem at kontakte nogle af de voksne nede på Fuglesøen og spørge om de ville være med i bestyrelse af den nydannede ishockeyklub, den skulle jo gerne tages alvorligt. Tre sagde ja, så nu manglede vi kun en person mere for at en bestyrelse kunne dannes. Min kone Etly foreslog, at jeg kontaktede en Harald Baklund, som hun vidste var nordmand og havde spillet Bandy i Norge. Som sagt så gjort, og Harald Baklund sagde ja. Mødet blev fastsat til mandag den 14. februar 1963 hos undertegnede på Kløverstien 4 i Vojens. Her diskuterede vi formålet med en ishockey klub og enedes om at konstituere en bestyrelse, for at komme i gang med at arbejde hen på indmeldelse i DIU og JIU. Jens Peder Hansen orienterede om det grundlæggende arbejde, som havde ført frem til dagens møde. Den kostituerede bestyrelse kom til at se således ud:Formand: Jens Peder Hansen, Kløverstien 4, Vojens

Næstformand og sekretær: Harald Baklund, Over-Jerstalvej 20, Vojens

Kasserer: Mogens Eg Larsen, Smedevænget 38, Vojens

Bestyrelsesmedlem: John Lønborg Nielsen, Østre Parkvej 1, Vojens 

Bestyrelsesmedlem: Walther Surowitz, Jyllandsgade 2, Vojens.Det første den konstituerede bestyrelse foretog sig var at indbyde interesserede til et orienterende møde om ishockeyklubben og ishockeyspillet.

Mødet afholdtes på Vojens Ungdomsgaard, Kirkevej 2, Vojens, og fik en god deltagelse, idet der var fremmødt 27 ishockey-interesserede. Sekretæren bød velkommen og gav derefter ordet til formanden, som orienterede om ishockeybanens inddeling og vigtigste spilleregler. Ordet blev derefter givet frit til spørgsmål vedrørende klubbens fremtidsplaner. Mødet bekræfter den store interesse for ishockey og skøjteløb i almindelighed, som nu igennem klubbens arbejde skal udbygges og aktiveres.Lørdag den 27. april 1963 optages VIK i JIU. Det skete på Borger- og Haandværkerforeningen's bygning i Viborg. Klubben var repræsenteret ved formanden Jens Peder Hansen og sekretær Harald Baklund. Vi blev godt modtaget og blev optaget med akklamation (uden afstemning). Klubben blev repræsenteret i JIU's bestyrelse ved Jens Peder Hansen, hvilket må anses som en stor betydning for vort fremtidige arbejde under JIU. Vi fik i øvrigt et levende indtryk af de store vanskeligheder og den idealisme som præger arbejdet i de klubber, som er henvist til naturisbaner. På mødet blev klubben anbefalet, at gå hjem og få lavet en stadfæstende generalforsamling af hensyn til godkendelse af klubbens hjemsted, bestyrelsen og vedtægter. Dette blev så gjort tirsdag den 30. april 1963 på Vojens Østerkro med følgende dagsorden:Velkomst.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab.

4. Valg af Bestyrelse.

4A. Valg af suppleanter.

5. Valg af revisorer.

5A. Valg af suppleant

6. Godkendelse af love og vedtægter.

7. Eventuelt.Formanden bød velkommen og bad om forslag til en dirigent. Valgt blev Eli Sørensen, Vojens Formandens beretning:

Vi fik en levende fremstilling fra den spæde begyndelse med de ishockey interessere drenge på Fuglesøen, starten af Vojens Ishockey Klub den 5. januar 1963 og frem til klubbens optagelse og repræsentation i Jysk Ishockey Union.Regnskabet blev fremlagt af formanden, da kassereren Mogens Eg Larsen var lovligt forhindret.Indskud: 15 seniores a kr.: 10,00 kr.:150,00
               5 juniores a kr.:   5,00 kr.: 25,00
                                        ==========

                                              kr.: 175,00

                                        ==========

Bankbog              kr.: 100,00
Kassebeholdning: kr.:   75,00Valg af bestyrelse: 

Den konstituerede bestyrelse blev valgt enstemmigt

Suppleanter:       Benny Skovgaard, Vestervang 14, Vojens.

                         Kay Andersen, Vestervang 4, VojensValg af revisorer: Helge Bang, Nørrevang 24, Vojens

                         Flemming Madsen, Dybbølgade 9, Vojens

Suppleant:          Jens Schwartz, Ndr. Ringvej 23, Vojens

Afstemning af fremlagte forslag til love.Loven blev vedtaget med følgende ændringer:

§ 3 " såvel seniores som juniores skal anvende hjelm under ishockeykampe", denne sætning blev strøget.

§ 5 " kontingentet for seniores er 10,00 kr. pr. måned og for juniores 5,00 kr. pr måned. For passive medlemmer er årskontingentet 10,00 kr..
Forandret til : "indskud for seniores er 10,00 kr. og for juniores 5,00 kr.

Kontingentet fastsættes hvert år på generelforsamlingen".Formanden Jens Peder Hansen takker for fremmødet og tilliden til den konstituerede bestyrelse, og inviterede på en kop kaffe.Harald Baklund
referent.


Bestyrelsesmøde hos Harald Baklund den 6. april 1963.

Formanden fremlagde brev fra Helge Lund Christiansen, Silkeborg vedrørende eventuel optagelse i Dansk Skøjteløber Union, samt forskellige ideer til indsamling af penge. Der blev ikke truffet nogen beslutning.
V.I.K. har modtaget invitation fra "Kontaktkomiteen mellem de militære og de civile organisationer i Haderslev Amt" til organisationsorientering for det indkaldte mandskab på Flyvestation Skrydstrup torsdag den 16. maj kl. 19.00 i mandskabshjemmet. Det blev vedtaget, at formanden skulle medbringe noget ishockey-udstyr og holde en kort orientering om ishockeyspillet.
Det blev besluttet, at Jens Peder Hansen og Harald Baklund skulle repræsentere V.I.K. på Dansk Ishockey Union' s ordinære repræsentantskabsmøde.
Mødet blev afholdt den 10. maj 1963 i Park Restaurant, København Ø.Det vigtigste for os var at Vojens Ishockey Klub enstemmigt og med akklamation blev optaget i D.I.U. Men ikke mindre vigtigt anser vi den personlige kontakt med lederne af de forskellige under unionen og diskussionerne af de mange problemer af fælles interesse. Det blev f.eks. tydeligt klart for os at forholdet mellem JIU og Sjællands Ishockey Union (SIU) ikke var så godt som det burde være. Et andet problem som bliver mere og mere alvorligt er 
tilgangen af kvalificerede dommere. Nogen egentlig løsning på problemet blev ikke fundet på repræsentantskabsmødet, men der vil blive forsøgt tilrettelæggelse af instruktør- og dommerkurser.Den 22. august 1963 var der orienterende møde på Hotel Pauli vedr. dannelse af " De samvirkende idrætsforeninger i Vojens kommune ". VIK var repræsenteret af Jens Peder Hansen og Harald Baklund som på klubbens vegne gav tilslutning til oprettelse af ovennævnte forening.Møde den 5. september 1963 kl. 16.30 på Vojens Kommunekontor med Stadionudvalget vedrørende træningstider og lejeafgift.
Tilstede var: Efterhånden Stadionudvalget og for V.I.K. formanden Jens Peder Hansen og sekretæren Harald Baklund. VIK stillede forslag om 2 ugentlige trænings-aftener plus søndag formiddag. Vi kunne ikke få vort krav igennem. Der blev samtidigt diskuteret træningstider og lejeafgift. J.P. Hansen bemærkede, at man ikke måtte være økonomisk hård ved klubben, der jo først skulle til at begynde sit arbejde. Efter forslag fra kæmner Chr. Pedersen fik VIK tildelt fredag aften fra kl. 19.30 - 22.00 og søndag morgen fra kl. 7.30 – 10.00 gratis til jul, hvor nye forhandlinger skulle optages. Under diskussionen vedr. lejeafgiften kom Clausen (udv.) med forslag om at afgiften blev fastsat som en vis procentdel af medlemskontingentet, således at lejen blev gjort afhængig af medlemstallet. Forslaget fik almindelig tilslutning og vil blive bragt på bane ved de nye forhandlinger efter jul.

Jens Peder Hansen spurgte, om VIK kunne være behjælpelig ved indvielse af skøjtebanen den 12. oktober 1963. Formanden for stadionudvalget H.C. Andersen meddelte, at arrangementet var lagt i hænderne på Esbjerg Ishockey Klub. Der blev ikke anledning til at diskutere dette, da vi kun var blevet tildelt 30 min. til hele mødet.Den 9. september 1963 møde i " De samvirkende idrætsforeninger " på Hotel Pauli, Vojens. VIK var repræsenteret af formanden Jens Peder Hansen. Af vigtighed for VIK blev JPH's meddelelse om mødet med stadionudvalget.
Det vakte almindelig bestyrtelse, at arrangementet var overdraget EIK. Det blev besluttet at "samvirkende idrætsforeninger " som sin første store opgave skulle henvende sig til stadionudvalget om, at VIK skulle overtage arrangementet eller eventuelt " De samvirkende Idrætsforeninger".
VIK's trænerteam, der består af Harald Baklund som Cheftræner og Jens Peder Hansen som hjælpetræner, har fået tilgang af Landsholdsspilleren Kjeld Bjerrum fra Esbjerg.Ordinær generalforsamling på Vojens Østerkro den 30. sept. 1963 kl. 20.00.

Fremmødt 14 personer.

Formanden J.P. Hansen bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen:


1: J.P. Hansen blev valgt til dirigent.


2: Formanden aflagde beretning og tog som udgangs punkt vor deltagelse i DIU's repræsentantskabsmøde i København den 10. maj. Det var forstemmende at se, hvorledes de forskellige landsdele gensidigt bekriger hinanden, i stedet for at samles til fælles indsats for udbredelse af spillet og højnelse af niveauet under DIU.
Vigtigheden af deltagelse i de såkaldte kontaktmøder med de militære garnisoner i Haderslev By og Amt blev omtalt i forbindelse med en popularisering af ishockeyspillet. Formanden kom også ind på dannelsen af Vojens Idrætssamvirke, hvis første store opgave var overtagelsen af indvielsen af skøjtebanen. Han kunne i den forbindelse oplyse at indvielsen p.g.a. tekniske vanskeligheder var udsat til den 26. eller 27. okt. 1963. Vojens Ishockey Klub v/Harald Baklund skulle forestå for opmærkning af ishockeybanen og ellers stå til rådighed for Esbjerg Ishockey Klub, som kommer med 2 hold.


3: Kassereren var ikke til stede på grund af arbejde, så formanden oplæste derfor regnskabet, som blev godkendt.


4: Fra bestyrelsen forelå forslag til kontingent:

Seniorer: 10,00 kr. pr. måned i sæsonen ( 6 mdr. ).

Juniorer:   5,00 -- -- --- - ---- ---

Passiv:   25,00 -- -- pr. sæson.

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer mod 3.

Med hensyn til medlemskort blev det vedtaget, at bestyrelsen ordner det fornødne.Klubemblem: 
Udkast lavet af formanden Jens Peder Hansen ( brugt første gang ved fagenes fest ) blev enstemmigt vedtaget.


5: Valg: Kasserer Mogens Eg Larsen ( genvalg )

            Sekretær Harald Baklund do

            Best.mdl. John L Nielsen do

            Suppleant Benny Skovgaard do

            do Kay Andersen do6:         Revisor Helge Bang do

            Suppleant Jens Schwartz do.


7: Eventuelt:

a) I lovenes §2 "formålsparagraffen" omtales både ishockey og skøjteløb. Erfaringer fra bl.a. Esbjerg og Rødovre viser, at det ikke er særligt praktisk med de to grene indenfor samme klub, - særligt ikke af økonomiske hensyn. Skøjteløb koster som regel de penge, som er tjent ved ishockey.

b) Omkostninger ved turneringsrejsen må blive personlige, - indtil økonomien er blevet mere velfunderet.

c) Vedr. udstyr var vi i den heldige situation, at fa. C.F. Schøning, Vojens og fa. K. Buttenschøn, Haderslev havde lavet en udstilling i mødelokalet af Jofa udstyr. En repræsentant fra dette firma var tilstede, for øvrigt selv aktiv spiller på Rødovre s hold. Konklusionen af de mange spørgsmål og svar var, at man skulle begynde i det små, d.v.s. handsker, benskinner, suspensior og selvfølgeligt skøjter og stok.


Formanden takkede for fremmødet.27. oktober 1963. Indvielse af Vojens Isstadion.


Før den store dag kunne indvies, havde VIK foretaget opmærkning og kridtning af ishockeybanen. På grund af uerfarenhed blev arbejdet i begyndelsen besværliggjort og medførte en del nattearbejde. Men med god opbakning fra medlemmerne og godt ført an af Harald Baklund, blev arbejdet fuldført og til alles tilfredshed.

Den festlige dag kom, og indvielsen blev en succes. Medens de 3000 gæster kom på plads rundt om isbanen, underholdt Brdr. Gram's orkester med en række raske melodier. Derefter 
tog formanden for byens stadionudvalg ordet for at byde velkommen. En særlig velkomst fik de indbudte gæster blandt hvilke sås stiftamtmand J. Pindholdt med frue, Formanden for Dansk Idræts Forbund grosserer Gudmund Schack med frue, chefen for flyvestation Skrydstrup oberst C.S. Børgesen, amtslæge L.B. Lauritzen, Haderslev, borgmester Peter Olesen, Haderslev, samt formanden for Jysk Ishockey Union, Kai Lassen; og så fik naturligvis direktøren for firmaet Brdr. Gram i Vojens, Maren Nybroe, en særlig velkomst. Det er som bekendt Brdr. Gram der har skænket byens idrætsungdom det maskinelle anlæg til isbanen, en gave der repræsenterer en værdi af 350.000 kroner.

Før skøjteopvisning og ishockeykamp begyndte, blev der yderligere talt af formanden for Dansk Idræts Forbund, der indledende takkede Brdr. Gram og Vojens Kommune for det 
kæmpe arbejde, der er blevet udført. Det siges, sagde Gudm. Schack, at Vojens nu er foran alle andre i verden, fordi man for første gang har koblet skøjtebane og svømmebad på samme anlæg. Vi har et par stykker af isbaner i København og andre steder i landet, men jeg kan da se, at vi nu skal til at anstrenge os for at komme på højde med Vojens. Gudmund Schack sluttede med nogle ord direkte henvendt til H.C. Andersen, hvem han takkede for mangeårig indsats til gavn for idrætten.

Formanden for Vojens Idræts Samvirke H.E. Højer ønskede kommunen tillykke med det nye isstadion, og han udtalte håbet om, at de unge nu vil påskønne det, de har fået. Værne om det og opfylde de forpligtelser, som også følger med en sådan gave. Høyer fandt i dette anlægs virkeliggørelse et slående bevis for, hvad der kan skabes af godt, når privat og offentligt initiativ kan forenes i et godt samarbejde. Han mindede om, at det netop i år er 60 år siden en af de mænd , der skabte en af byens store virksomheder, fabrikant Hans Gram, sammen med andre tog initiativet til oprettelsen af Sønderjysk Idrætsforening, der såvel under fremmed herredømme som senere, har været af stor betydning for landsdelens ungdom. Det, der nu er sket sluttede Høyer, må betragtes som en investering i en god og sund ungdom. Næstformanden i DIU Helge Lund Christiansen, Silkeborg og Formanden for JIU Kaj Lassen føjede begge til deres lykønskninger løftet om at hjælpe den nye sport i Sønderjylland.

Så rullede den røde løber ud over den blanke isflade, og direktør Maren Nybroe tog ordet stående på banens midte.  I dag er vi nået så langt, sagde fru Nybroe bl.a., at vi kan åbne isstadion, således som det vil ske hvert år, når efteråret sætter ind, for at fortsætte vinteren igennem. Samtidig med skøjtebanen er der begyndt på et svømmestadion, således at vi også i en indlands by som Vojens kan dyrke svømmesporten. Ved at sammenkoble skøjtebane og svømmebad er der blevet skabt mulighed for at lade disse to idrætsgrene afløse hinanden efter årstiderne, idet det maskinelle anlæg giver forlænget sæson til begge idrætter. I en by som Vojens, fortsatte fru Nybroe, der er en indlands by, er ønsket om at få disse ting, skøjtebane og svømmebad, meget stort, og jeg er sikker på at begge idrætter vil blive dyrket meget. Jeg vil gerne ønske sognet tillykke med dette afsnit af idrætsparken og adressere lykønskningen til sognerådet, fordi det har mod og vilje til at udføre de store projekter, som følger med vor by's vækst Samtidig vil jeg ønske, at dette afsnit af idrætsparken vil blive et sted, hvor mange mennesker både unge og ældre, mødes i fornøjeligt samvær, hvor man lærer hinanden at kende, således at ingen, hverken de der bor her nu, eller de der flytter til, skal føle sig fremmede i vor by men føle, at de kommer os ved. Med dette ønske for skøjtebanen vil jeg gerne på Fa. Brdr. Gram's vegne overdrage skøjtebanen til Vojens sogn. Og medens fru Nybroe klippede snoren over, sluttede hun: ""Idet jeg udtaler ønsket om, at skøjtebanen må give sundhed, glæde og samling, erklærer jeg herved skøjtebanen for åbnet"" .

Den charmerende Helle Vibeke Lund Christiansen fra Silkeborg, den dygtige John Drill og den lille søde Kirsten Frikke begge Esbjerg gav derefter korte opvisninger i kunstskøjteløb, som blev honoreret med gentagne og langvarige bifaldssalver fra publikum. Derefter oplevede Vojens sin første ishockeykamp.
Da spillerne fra Esbjerg Ishockey Klub myldrede ind på banen for at varme op, skyllede bifaldet fra de 3000 tilskuere ned over isstadion, og det gentog sig gang på gang under den raske opvisningskamp, som Esbjerg holdene viste. Det var, viste det sig alligevel noget helt andet at se ishockey in natura frem for i fjernsynet. Spillernes brogede dragter og deres elegante løb over den fine, blanke isflade gav liv og fest over sceneriet. 
Bifaldet var hjerteligt da kampen var slut, og sognerådsformand J. P. Jacobsen tog ordet for at takke alle, der havde medvirket til at gøre indvielsen af Vojens Isstadion til så god en fest. Banen blev nu givet fri til publikum, - og dermed var en lang og dejlig sæson indledt.Ishockey turneringen 2. div. Vest indledtes den 23.- 24. nov. 1963 med 3 kampe og sluttede den 8.- 9. feb. 1964 med tre kampe samme sted Men hvordan gik disse kampe og hvad skete der i det hele taget ?. Jo VIK var så heldig, at landsholdsspiller Keld Bjerrum fra EIK skulle være soldat i Haderslev. Han kontaktede derfor VIK og tilbød, at han ville hjælpe klubben med træningen, hvis han kunne få lov til at træne med for at holde sin form og sit ishockeyspil ved lige. Tilbudet blev modtaget med stor begejstring.Dannevirke skrev den 5.11. 1963 følgende: 

Det er ikke nogen misundelsesværdig opgave , den unge ishockeyspiller fra Esbjerg har påtaget sig. Han skal sammen med Harald Baklund lære en flok unge mennesker at spille så godt ishockey, at de om tre uger - den 23. november - kan spille en 2.divisionkamp mod Herning. Der kommer mange til træning her i Vojens, så det skulle være muligt at stable et hold på benene, der kan gøre sig gældende, fordi de øvrige hold ikke har mulighed for at træne. Det vil dog vare noget før VIK kan gøre sig gældende. Kjeld Bjerrum fortæller, at EIK brugte to år til at komme helt til tops i dansk ishockey og om et par år vil Vojens uden tvivl være at finde i 1. division. - Jeg har for kort tid i denne omgang, siger han. 
Kjeld Bjerrum er hård ved nybegynderne. Det er nogle dødtrætte spillere, der forlader isen efter et par timers effektiv, kontant træning på det dejlige isstadion. Jeg kører med næsten det samme program, som vi benytter i EIK og foreløbig er det gået godt. Ishockey er en krævende sport, der fordrer, at spillerne er i god kondition, og der sætter vi ind samtidig med, at spillerne lærer de tekniske grundøvelser. Vi går ind for træningen med liv og sjæl siger den 32 årrige formand Jens Peder Hansen, der selv har fundet skøjterne frem og er begyndt at lære det kvikke spil, der nok skal trække tilskuere til Vojens isstadion, når sæsonen for alvor kommer i gang. 

Vojens skøjteklubberne slås om medlemmerne. 

Det var ventet, at ishockey hurtigere ville få fat i de unge i Vojens, efter at det nye isstadion var blevet indviet i oktober. Dog kan der ud fra erfaringer andre steder i landet ikke herske tvivl om, at den nystiftede kunstløberforening inden længe vil blive en alvorlig konkurrent for ishockeyklubben rent medlemsmæssigt set, skrev Sønderjyden den 15. november 1963. Det kom aldrig til at passe. Ishockeyen havde og har stadigvæk de fleste medlemmer. 
Vojens ishockey Klub er tilmeldt i 2.div Vest, hvor det unge hold skal møde 8 modstandere i turneringen, der starter allerede den 22. november 1963, hvor Vojens spiller på udebane mod Silkeborg. Klubbens første hjemmekamp bliver først den 7. eller 8. december mod Odense. Træningen, under ledelse af den populære esbjergensiske landsholdsspiller Keld Bjerrum, startede for godt en uge siden og der er ikke mere end en uge til at sammensætte et hold inden første opgør mod Silkeborg. VIK har en fordel frem for de fleste andre klubber i 2.div idet ingen af de andre - på nær Esbjerg - har haft lejlighed for at træne. Holdene i 2.div Vest er : Aalborg, Silkeborg, Viborg, Herning, Horsens, Esbjerg, Varde, Odense og Vojens.Den første turneringskamp er lige på trapperne. Nedtællingen begyndte med en træningskamp mod Silkeborg Skøjteløberforening den 16. november 1963 og blev tabt med 1 - 6. Lørdag den 23. starter turneringen med en 2.div kamp på Vojens Isstadion. Det er VIK’s udekamp mod Herning, der er flyttet til Sønderjylland og spilles kl. 22.15. Grunden til det sene tidspunkt er at Herning skal betale banelejen, og den er betydeligt billigere på dette tidspunkt. VIK har endnu ikke sat hold til på lørdag. Det bliver gjort efter en ny træningskamp den 20. november mod Horsens. Når holdet til turneringskampen udtages, gøres det på basis af de to træningskampe. 
VIK måtte igen se sig slået stort af et af de øvrige hold i 2.div, idet holdet tabte 3 - 11 til Horsens, der spillede en streg for hårdt, og selv om ishockey ikke er for tøsedrenge, må der være en grænse.VIK’s divisionshold klar til premieren. 

VIK har endelig sat hold til den første turneringskamp 2.div. Det var ikke nogen let opgave efter de 2 første træningskampe med store nederlag at finde de bedste spillere frem, men spilleudvalget fandt frem til følgende:


Målmand : Jens Peder Hansen

A-backs : Peter Sørensen og Jens Christensen

B-backs : Flemming B Hansen og H.C. Andreasen

A-kæden : Tommy Midtgaard, Børge Gerber og Carl Larsen

B-kæden : Lorenz Iversen, Kaj Andersen og Ove Nielsen

C-kæden : Ole Thagaard, Jørn Friis-Christiansen og Orla                Hundevadt

Dommere bliver Harald Baklund, Vojens og Ib Mortensen, Herning.Herning skulle normalt være stærkere end VIK. I de to sidste år har klubben været med i 2.div og klaret sig hæderligt. 
Vi tror dog på en lige kamp, hvor vor rutine bliver afgørende for resultatet, siger formanden for JIU og Herning Kai Lassen. 
I øvrigt spiller begge klubbers formænd med. Vojens-formanden Jens Peder Hansen står på mål og Herning-formanden Kai Lassen spiller back.
Et bevis på at det ikke kun er fra Vojens VIK har sine spillere, er det hold, der er udtaget. H.C. Andreasen og Orla Hundevadt er fra Haderslev og Jens Christensen og Ove Nielsen er fra Skrydstrup. Da kampen er flyttet frem til kl. 17.30 venter klubben mange tilskuere, siger Jens Peder Hansen. Når vi spiller kl. 22.00 om aftenen har der været op til 100 tilskuere, hvorfor skulle der så ikke komme flere om eftermiddagen. I Vojens imødeser man naturligvis kampen med største spænding. Vil man gøre en god figur eller falde igennem allerede i første kamp.Rutine afgjorde våd og kold ishockey-premiere i Vojens. 

Ishockey-premieren druknede i regn på Vojens Isstadion lørdag eftermiddag. Kampen i 2.div vest mellem Vojens og Herning blev en blanding af ishockey og vandpolo - men dog en morsom blanding for de få tilskuere, der havde trodset regnen og kulden. Herning sikrede sig en fortjent sejr på 5 - 1, men den vandtes i første række på større rutine. Det unge Vojens hold gjorde god modstand, og kun uheld var skyld i, at det ikke blev til flere mål. Vojens kan dog takke klubbens formand for, at nederlaget ikke blev større. Hans eminente spil i målet reddede sønderjyderne for en afklapsning.

Hård start.
Herning startede ellers hårdt. Efter kun 2 min. lå pucken i nettet bag Jens Peder Hansen efter et godt skud fra Olaf Sloth. Det fik dog hjemmeholdet til at bide tænderne sammen, og holdet ydede midtjyderne fin modstand. 1. periode sluttede 1 - 0.
I 2. periode kom gæsterne foran med 3 - 0 på mål af Olaf Sloth og Søren Lauritzen, men hjemmeholdet havde dog et par gode chancer. Således var Børge Gerber helt alene igennem, men hans skud blev klaret. Mod slutningen af perioden lykkedes det endelig Børge Gerber - fuldt fortjent - at score sønderjydernes første turneringsmål. Perioden sluttede 2 - 1.

Morsomt. 
Herning sluttede kampen med to scoringer af Knud Christensen og Olaf Sloth. Kampen var morsom. Spillerne måtte mange gange enten på maven eller på ryggen glide flere meter gennem kaskader af vand, der dannede hele søer på banen. Vojens mangler - naturligvis - endnu meget. Ingen på holdet kan skyde, og rutinen er meget vigtig i ishockey, hvor det ikke hjælper meget, at hver enkelt spiller forsøger sologennembrud.
 Men næste gang går det nok ikke så godt for os, når Vojens har lært spillet lidt mere, sagde Kaj Lassen, Hernings og Jydsk Ishockey Unions formand, efter kampen. johnny. 

Vojens var bedre end ventet. 
Jeg er overrasket over Vojens’ udmærkede spil, når man tager i betragtning, at det kun er tre uger siden, holdet første gang var på is, sagde formanden for JIU Kaj Lassen, efter at han havde været med til at vinde 5 - 1 over Vojens. Den største præstation ydede Jens Peder Hansen i målet. Hans reaktionsevne var formidabel, og det var ikke så få oplagte chancer, han klarede. Hvor dælen har i fundet sådan en målmand, ham kunne vi godt bruge i Herning.
Om banen kunne Kaj Lassen også kun udtale sig rosende. Selv om vandet gjorde den vanskelig, var han ikke i tvivl om, at den var noget bedre end banen i Esbjerg, og lyset i særklasse. Der var kun lovord tilovers for den nye bane fra spillerne. j-ny. 

Artiklerne er fra Dannevirke den 25.11.1963. 

Til almindelig orientering kan jeg oplyse, at mine evner som målmand må være medfødt, da lysten til at spille ude altid har været der. Men da vi i skolens gymnastiktime en enkelt gang eller to i løbet af et skole år fik lov til at spille håndbold, skulle der jo bruges to målmænd. Da der så manglede en, for at vi kunne spille, sagde jeg, at det kunne jeg da godt. Ellers skulle vi jo have haft gymnastik i stedet for. Det samme på fodboldbanen. Det gentog sig, da jeg begyndte at spile fodbold i OB. En dag var den ene målmand syg, og så måtte jeg igen træde hjælpende til. Efter træningen blev jeg bedt om at blive, og så kom træneren og prøvede med lidt målmandstræning, og så var jeg udtaget til næste kamp som målmand på 4. drengehold. Jeg arbejdede mig så opad og endte på B 1909’s ynglinge hold. Gentagelsen kom, da jeg begyndte at spille hockey. Jeg startede som markspiller og endte i målet og blev en af landets bedste. Men så kom militærtiden, jeg endte i Skrydstrup og har været her siden. Da VIK skulle sætte hold til den første træningskamp, var der ingen, som ville være målmand. Så måtte jeg til det igen, med den bredside, at hvis nogen af de unge spillere kom og sagde, at de godt ville være målmand, måtte de kæmpe med mig om pladsen, for nu gav jeg mig ikke godvilligt. Lad mig så lige runde af med, at jeg har været målmand på Vojens bedste fodboldhold (jyll.serien), bedste håndboldhold (mesterrækken). og bedste ishockeyhold(1.division), en rekord som nok bliver svær at slå. Det var så et lille sidespring, lad os komme tilbage til VIK’s historie.Vojens-drenge spiller forkamp til 1.division. 

Et drenge-hold fra VIK har fået en fornem invitation. Holdet skal i morgen spille i Esbjerg mod et drengehold fra EIK, og det er en forkamp til 1. divisionsmatchen mellem Esbjerg og 
Gladsaxe.Nu to hold fra Vojens i ishockeyturneringen. 

Kun en månedstid efter at VIK er startet, har klubben som den eneste to hold i 2. div. Vest. Efter at Odense har trukket sit hold fra turneringen, har VIK tilbudt at erstatte fynboerne. Grunden hertil var, at turneringsplanen var tilrettelagt, og derfor ville få store huller og give mindre antal kampe til klubberne. På bestyrelsesmøde i JIU spurgte VIK’s formand Jens Peder Hansen, om ikke det var muligt at en klub i et sådan tilfælde kunne stille med to hold? Tavshed, EIK som var den største klub, turde ikke love noget, klubberne uden kunstbaner var ikke interesserede, og så sagde VIK formanden, at så ville Vojens gerne have den ledige plads, og derved blev det.
At VIK også var involveret i de andre klubbers kampe var da ganske naturligt. Den stillede med officials og dommer. Harald Baklund dømte næsten alle kampe i 2.div Vest i 1963/64 og 1964/65, så han havde nok at se til, når han også skulle være træner for VIK. Begge job bestred han forbilledligt ved at være neutral, når han dømte kampe , hvor VIK var den ene part. Søndag den 8.dec får VIK’s 2. hold allerede sin debut i 2.div Vest, da holdet skal møde VIK’s 1.hold1. holdet vandt 6-1 på kamprutinen. 

VIK fik i går de to første point i ishockeyturneringen. Det var dog allerede afgjort inden 
kampen, at den sønderjydske klub ville sikre sig to point, da det var klubbens 1. og 2. hold, der mødtes i 2.div Vest.”Dette var alt han nåede at skrive, inden sygdom lukkede hans øjne, alt for tidligt.”

Karen Hansen Friis

Tilbage til forsiden